Reflectie op missionair-diaconale praktijken

Recent verscheen een praktijkonderzoek naar Urban Missions. het boek “Zo wordt het spel gespeeld” bevat veel casuïstiek en reflectie door beroepskrachten op hun eigen praktijk. Daarmee levert het een waardevolle bijdrage: enerzijds leerzame verhalen, dilemma’s en voorbeelden, anderzijds een systematische reflectie op de praktijk van de beroepskracht daarin. Met als resultaat een analyse welke factoren een rol spelen wanneer en hoe een gemeenschap kan ontstaan en tot bloei kan komen.


In de powerpoint een reflectie op materiaal uit diverse hoofdstukken, belicht vanuit de hoek van de kerkplanting.